Estatuts

1.- DENOMINACIÓ

1.1 Amb la denominació de FEDERACIÓ CATALANA DE CLUBS CAMPISTES, es modifica l’antiga denominació de FEDERACIÓ CATALANA DE CÀMPING I CARAVÀNING, és una entitat que agrupa tots aquells Clubs i Associacions de Catalunya de Càmping en tenda, convertible, caravana, autocaravana o similars, de caràcter civil i tipus esportiu, cultural, turístic i ecologista, excloent tota acció de caràcter polític, constiueix una entitat que regularà les seves activitats d’accord amb la llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de Juliol) i els seus estatuts .

La seva durada serà il.limitada i en queda exclòs tot ànim de lucre.

2.- FINALITATS I OBJECTIUS

2.1 L’objetiu de FCCC és agrupar i coordinar totes aquelles Associacions i Clubs interessats en desenvolupar l’activitat d’acampar amb tenda, convertible, caravana, autocaravana o similar, en queden excloses totes aquelles organitzacions de tipus comercial. Aquesta entitat assumirà la representació dels seus membres davant de tota mena d’autoritats, jutjats, tribunals, organismes oficials i també davant qualsevol personal individual o jurídica.

2.2 La FCCC vetllarà perquè es compleixin les disposicions legals reguladores de l’acampada en general a Catalunya i col.laborarà amb les Autoritats corresponents.

2.3 La FCCC facilita la difusió i la pràctica de l’acampada en tots els indrets possibles de Catalunya. Dirigeix les seves forces a crear i a formar a Catalunya Agrupacions i Associacions d’acampadors en tenda, convertible, caravana, autocaravana o similar i a promoure les activitats d’aquestes.

2.4 La FCCC editarà, adaptarà i difondrà totes les noticies i reglamentacions que facin referència als seus objectius com activitats de lleure en els aspectes turístic, cultural, esportiu i de benestar.

2.5 La FCCC organitzarà directament o bé mitjançant les seves Associacions membres, qualsevol manifestació adient amb els seus objectius.

2.6 La FCCC podrà crear, organitzar o administrar, directament o mitjançant un membre associat, acampades en les quals acollirà tots els campistes portadors del carnet d’aquesta Federació o del Carnet Internacional d’Acampada, anomenat Càmping Card Internacional. La validesa d’aquests carnets no pot estar caducada.

2.7 La FCCC procurarà fornir als membres associats amb la documentació i la informació sobre els terrenys i les zones destinats a l’acampada, així com les reglamentacions i les lleis corresponents, així mateix els informarà de totes aquelles organitzacions socials d’interès general.

3.- DOMICILI

3.1 El domicili de la Federació serà en la població on decideixi el seu Consell Directiu, decisió que caldrà que rectifiqui l’Assemblea.

3.2 El domicili social s’estableix a la localitat de Vic (08500) i radica al carrer Sant Pere, número, 9 (Hotel d’Entitats).

3.3 El domicili administratiu s’estableix a Lleida (25002) i radica al carrer Alcalde Costa, número 10, 2on. 1a. La correspondència a l’Apartat de Correus, 701, 25080 Lleida.

3.4 Cal comunicar els canvis de domicili a les autoritats competents

4.- EMBLEMA I BANDERA

4.1 L’emblema de la FCCC consisteix amb un arbre amb tronc de color verd fosc i fullatge de color verd clar que projecta una ombra en diagonal a la dreta de color burdeus amb la senyera horitzontalment a la part baixa i el dibuix a la dreta d’una mitja tenda i una caravana i les sigles FCCC a sota.

4.2 La Bandera de manera rectangular en fons de color blanc i l’emblema de la Federació al centre de la mateixa.

5.- JURISDICCIÓ

5.1 L’àmbit jurisdiccional i d’autoritat de la FCCC abraça l’àmbit territorial de Catalunya.

6.- MEMBRES ASSOCIATS

6.1 Formaran la FCCC con a socis constituents tots aquells Clubs, Societats, Agrupacions i Associacions de Catalunya, que es dediquin com a activitat básica a l’acampada en tenda, convertible, caravana, autocaravana o similar i que acceptin els Estatuts d’aquesta Federació.

6.2 Podran formar part de la FCCC com a socis adherents, les Seccions d’acampada d’altres Associacions, Clubs o Societats d’un altre tipus de Catalunya, Aquets no podran formar part del Consell Directiu, tindran veu en les Assemblees però no vot.

6.3 Són drets dels membres constituents de la FCCC:

   1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’assemblea General.
   2. Escollir o ser escollits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
   3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
   4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de la Federació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
   5. Exposar a l’Assemblea i a la Junta directiva tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de la Federació i més eficaç la realització dels objectius socials bàsics.
   6. Sol.licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva i o el Consell Directiu.
   7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
   8. Rebre informació sobre les activitats de la Federació.
   9. Fer ús dels serveis comuns que la Federació estableixi o tingui a la seva disposició.
   10. Formar part dels grups de treball.
   11. Disposar d’un exemplar dels estatuts.
   12. Consultar els llibres de la Federació.

6.4 Són Deures dels membres constituents de la FCCC:

 1. Comprometre’s amb les finalitats de la Federació i participar activamentper assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de la Federació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries i de règim intern.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de la Federació.

7.- AFILIACIÓ

7.1 Caldrà lliurar al President de la FCCC la petició d’afiliació acompanyada dels documents següents:

 1. Un exemplar dels Estatuts legalitzats.
 2. Un certificat de l’acord de l’Assemblea General Extraordinària de l’Entitat en el qual es consigni el desig d’ingressar a aquesta Federació.
 3. En cas que realitzi la petició una Secció d’acampada pestanyent a una entitat d’un altre tipus aura d’adjuntar a la petició , una declaració formal i expressa d’incorporació a aquesta Federació.

7.2 L’admisió, en tots els casos, l’acceptarà provisionalment el Consell Directiu, i caldrà que es rectifiqui l’acceptació la propera Assemblea General.

8.- COTITZACIÓ

8.1 El Consell Directiu proposarà el mes de desembre l’import de la quota a pagar per l’exercici següent i la modalitat de cobrament, tenint en compte l’augment del IPC anual de Catalunya, en cas d’un augment superior al IPC tindrà que ser aprovat per l’Assemblea General.

9.- BAIXES I EXPULSIONS

9.1 Són causes per donar de baixa de la Federació:

 1. Que ho decideixi voluntàriament, caldrà comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva
 2. No satisfer les quotes fixades, al venciment.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Per perjudicis als interessos de la FCCC.

9.2 Les expulsions o baixes no voluntàries seràn a proposta del Consell Directiu i amb la ratificació de l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària segons el cas.

10.- ASSEMBLEES GENERALS ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA

10.1 L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de la FCCC i de la seva representació col.legiada. Poden exercir-hi els seus drets, de manera democrática, els membres associats constituents que estiguin al corrent de les seves obligacions.

10.2 L’Assemblea General es reuneix en sessió Ordinària com a mínim un cop l’any, dins el primer trimestre. La convoca el President o bé, en carácter suplent, el Consell Directiu. La convocatoria s’ha de comunicar vint (20) dies abans de la data de la reunió.

10.3 L’Assemblea General Extraordinària pot convocar-la: El President, o bé el Consell Directiu. Han de convocar-la obligatoriament quan ho demani qualsevol dels Clubs constituents de la FCCC, el qual caldrà estigui al corrent de pagament. L’Assemblea General Extraordinària es convocarà en un termini comprès entre els 5 (cinc) i els 20 (vint) dies de la data de la proposta o sol.licitut.

10.4 El Consell Directiu fixarà l’Order del Dia, el lloc, la data i l’hora de la convocatòria de l’Assemblea General Ordinària. L’Ordre del Dia ha d’incloure obligatòriament:

 1. Lectura i aprovació, si s’escau de l’acta de l’Assemblea anterior.
 2. Memòria anual del Consell Directiu.
 3. Aprovació si s’escau de l’estat de comptes, pressupost anual i establiment i rectificació de les quotes pels membres constituents i adherits.
 4. Les propostes que acordi el Consell Directiu.
 5. Les peticions d’inclusió de propostes que presentin al Consell Directiu els membres associats constituents. Aquestes peticions han de presentar-se abans de 3 mesos de la data de realització de l’Assemblea General Ordinària.
 6. Precs i preguntes.

10.5 Tots els Clubs tindran els mateixos vots i pagaran la mateixa quota. Cada membre associat constituent de la FCCC comptarà amb un vot sigui quin sigui el seu nombre d’associats.

10.6 Cada Club constituent podrà assistir a l’Assemblea Ordinària amb un nombre de membres que no sobrepassarà les 6 persones i amb un sol portaveu.

10.7 En les Reunions i Assemblees sols tindran vot els Clubs constituents que assisteixin a les mateixes, per tant cap Club constituent podrà tenir una delegació de vot d’un altre Club constituent.

10.8 L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de Clubs constituents presents. En primera i única convocatòria.

10.9 Els acords de l’Assemblea es prenen per majoria simple de vots. En cas d’empat decidirà el vot del President.

11.- CONSELL DIRECTIU

11.1 Hi haurà un Consell Directiu que regirà la FCCC , el qual li correspon la gestió i administració de la Federació i l’execució dels acords de l’Assemblea.

11.2 El Consell Directiu es compondrà com a minim de:

• Junta Directiva:

 1. President
 2. Vice-president
 3. Secretari
 4. Tresorer

1 vocal per club constituent de la Federació.La Funció de Vice-president podrà recaure si s’escau en qualsevol dels càrrecs de Secretari i/o Tresorer de la Junta Directiva.

11.3 L’Assemblea escollirà els càrrecs de la Junta Directiva. Els quals són per tres anys i amb possibilitat de reelecció.

Cada Club constituent nomenarà el seu vocal del Consell Directiu i un suplent.

La Junta Directiva prendrà els acords que calgui en relació al dia a dia, i podrà resoldre qualsevol cas que no s’hagi previst i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea o Consell Directiu.

11.4 Cal que els membres del Consell Directiu siguin majors d’edat, comptin amb la totalitat dels seus drets civils i estiguin associats com a minim a un Club, Associació o Societat membre constituent de la Federació.

11.5 El Comité Directiu es reunirà com a mínim tres vegades l’any, mitjançant la convocatoria del Secretari amb el vist i plau del President. També podrà reunir-se si ho demanen dos dels seus membres i la reunió es convocarà i quedarà constituida sigui quin sigui el nombre d’assistents.

La convocatoria s’ha de comunicar trenta (30) dies abans, fent constar la data, lloc, hora i l’ordre del dia, i un recordatori de la reunió vuit (8) dies abans.

11.6 Els Membres del Consell Directiu han de defensar els interessos generals de la FCCC i no només els interessos del seu Club.

11.7 El President i la resta de la Junta directiva seran escollits en acabar el període de vigència, que serà de tres anys, o bé quan es produeixi una de les situacions següents:

 1. Per dimisió voluntaria.
 2. Per una moció de censura votada favorablament pel Comité Directiu.
 3. Per ausencia o enfermetat superior a 6 mesos, es fara càrrec el vice-president fins l’elecció.
 4. Per defunció.

En cas de quedar vacant la presidencia es farà càrrec el vice-president, el qual amb el Consell Directiu convocarà noves eleccions.

11.8 Els Clubs constituents que vulguin presentar candidats a la Junta Directiva caldrà que ho notifiquin amb dos (2) mesos d’antelació respecte a la celebració de l’Assemblea que es convoqui per aquest motiu.

En presentar les candidatures, tindran que fer constar si el candidat es presenta per a President, Vice-president, Secretari o Tresorer.

Els Clubs constituents tenen l’obligació presentar com a mínim un vocal i un suplent.

En cas de quedar vacant qualsevol altre càrrec de la Junta Directiva, els clubs constituents a les que pertanyin anomenaran un altre membre.

11.9 La convocatoria per a l’elecció de President i Junta Directiva, caldrà que s’anuncii noranta (90) dies abans de la data d’elecció.

 1. El Termini de presentació de candidats serà de trenta (30) dies, comptant des de l’anunci de la convocatoria.
 2. La Proclamació de candidats per la presidencia i Junta Directiva, es farà deu (10) dies després de la data de tancament de presentació de candidats.
 3. Presentats els candidats a l’elecció, es votarà a l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària, i guanyarà el candidat que obtingui més vots. En cas d’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el nou President.
 4. Cada Club constituent present a l’Assemblea emetrà un sol vot, i no podrà representar a cap Club no present a l’Assemblea

12.- FUNCIONS DELS COMPONENTS DE LA JUNTA DIRECTIVA.

12.1 Són funcions pròpies del President:

 1. Dirigir i representar legalment la Federació, per delegació de l’Assemblea General i del Comité Directiu.
 2. Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com del Consell Directiu.
 3. Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
 4. Establir la convocatoria de les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu.

12.2 Són funcions pròpies del Vice-president:

El Vice-president ha de substituir el president en cas d’absència o malaltia.

12.3 Són funcions pròpies del Secretari:

El Secretari ha de custodiar la documentació de la Federació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i del Consell Directiu, redactar i autoritzar els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de Clubs.

12.4 Són funcions pròpies del Tresorer:

El tresorer té com a funció la custodia i el control dels recursos de la Federació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portar un llibre de caixa. Signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han d’esser visades prèviament pel president, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

13.- RECURSOS ECONÒMICS

13.1 L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

13.2 Els recursos econòmics de la Federació es nodreixen de:

Les quotes que fixa l’Assemblea General, iguals per cada membre constituent i per als adherits.

Les subvencions oficials o particulars.

Les Donacions, Herències o els llegats.

Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.

13.3 Es garanteixen les obligacions econòmiques de la FCCC únicament amb els seus bens propis i s’eximeix als seus dirigents i els membres associats de responsabilitats de tota mena pel que fa a aquest punt.

13.4 Les accions de compra, venda, canvi de bens inmobiliaris, hipoteques i prèstecs seran totes derivades d’acords de l’Assemblea General.

13.5 El Consell Directiu decidirà les accions judicials a dur a terme, siguin del tipus que siguin. El President o bé aquell a qui ell delegui d’entre els membres del Consell Directiu, farà el seguiment de les accions esmentades.

13.6 El Patrimoni fundacional de la FCCC el constituirà el mobiliari d’oficina, etc.

14.- COMISSIONS

14.1 La FCCC pot crear el nombre de comissions permanents o temporals que consideri necessari.

15.- DISPOSICIONS FINALS

15.1 Tots els casos no previstos en aquests Estatuts, s’exposaran a l’Assemblea General i es resoldran sempre que sigui possible.

15.2 Podran modificar-se i/o ampliar-se els presents Estatuts, a proposta del Consell Directiu o bé a proposta de dues Associacions membres constituents de la FCCC, en una Assemblea General Extraordinària, convocada amb aquest únic punt a l’Ordre del Dia.

15.3 Cal que la nova redacció, en cas de modificació i/o ampliació, s’adjunti a la convocatoria per a l’Assemblea General Extraordinària .

15.4 Per a la modificació i/o ampliació dels Estatuts caldrà que la proposta obtingui l’aprovació de l’Assemblea General.

15.5 Cada membre associat està obligat a comunicar a la FCCC qualsevol modificació dels seus Estatuts després de ser legalitzada.

16.- LA DISSOLUCIÓ

16.1 La Federació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

16.2 Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General decidirà el repartiment de l’Actiu net entre una o diverses Associacions Benèfiques. En cap cas podrà acordar-se el repartiment entre els membres associats.

Els Estatuts foren modificats i aprovats en l’Assemblea General Extraordinària de data 5 de febrer de 2005.