Objectius

La Federació vol centrar la seva activitat immediata en els següents objectius prioritaris:

 1. Edició, control i renovació, si s’escau, de la nostra guia de càmpings, editada en català. La finalitat d’aquest primer objectiu és fer-nos conèixer donant un servei eficient i proporcionant una informació que sigui el més actualitzada possible.
 2. Control i informació entorn les disposicions legals que gestionen el món del campisme. La FCCC vetllarà per fer complir les disposicions legals, reguladores de les acampades en general a Catalunya, i col·laborarà amb les autoritats competents en aquest tema.
 3. Divulgació de l’esperit campista, mitjançant l’agrupació de tots aquells que practiquen aquesta activitat de forma no federada. La FCCC impulsarà les campanyes necessàries per garantir que tothom practiqui l’ativitat del campisme formant part de la Federació, amb les garanties que això suposa tant pel propietari d’un càmping com pel mateix campista, que trobarà en la Federació l’entitat que el recolzrà i informarà en tot moment.
 4. Promoure la utilització del Carnet Internacional de Càmping i Caravàning i facilitar a tots els càmpings la informació necessària per potenciar l’obligatorietat de l’ús d’aquest Carnet, com és habitual a la resta d’Europa. La FCCC com a entitat membre de la Federació Internacional de Càmping i Caravàning, pot proporcionar aquest carnet tant a entitats com a particulars.
 5. Impulsar la indentitat del campisme català, fomentant la creació de nous Clubs arreu de Catalunya.
 6. Afixar el nostre campisme tant nacional com internacionalment.
 7. Transmetre mitjançant la nostra expansió els valors socioculturals com a identitat del campisme català.
 8. Preservar en el control i organització de les Acampades Nacionals de Catalunya, com eina aglutinadora de l’activitat dels Clubs.
 9. Mantenir i potenciar les relacions amb les diferents Federacions Europees – Acampades Internacionals, jornades de treball i debat, seminaris, …

Per aconseguir el desenvolupament de tots aquells objectius, la Federació Catalana de Càmpin i Caravàning es proposa i té planejat:

 • Assentament definitiu de la seu central de la Federació a la ciutat de Vic, mantenint i augmentant, si cal, el servei d’informació i atenció a les entitats públiques, així com els clubs federats i les entitats col·laboradores i al públic interessat en el campisme en general.
 • Informar a tots els clubs federats de les normatives vigents i de tota la informació procedent de la Federació Internacional de Càmping i Caravàning. Gestionar les propostes que, en aquest sentit, facin els diferents clubs tant a nivell nacional com internacional.
 • Control i coneixement dels llocs d’acampada autoritzats en les diferents poblacions de Catalunya pels respectius Ajuntaments. En aquest sentit la Federació ha iniciat un ampli estudi que inclou la recerca d’informació per tot Catalunya amb la finalitat de descobrir tots aquells llocs.
 • Divulgar els llocs d’acampada que els Ajuntaments d’arreu de Catalunya autoritzen de forma puntual en unes dates concretes.
 • Assessorar els càmpings de la demanda real dels campistes pel que fa a la qualitat dels serveis i instal.lacions amb la finalitat d’augmentar la competitivitat dels nostres establiments i garantir el procés de renovació necessari per assegurar una bona atenció als seus clients.
 • Elaborar pautes per aconseguir una bona entesa entre les direccions dels càmpings i els seus usuaris.
 • Estudiar i tenis cura i, quan s’escaigui, posar en ceneixement de les autoritats competents, dels buits legals que puguin aparèixer en les reglamentacions dels càmpings.
 • Atendre a tots els clubs en la promoció d’activitats socioculturals i esportives en les diferents seccions de cada entitat.
 • Organitzar la formació de cursos divulgatius de les activitats que es poden desenvolupar en les acampades: esquí, ciclisme, natura, senderisme, tennis, petanca, visites culturals, jocs de taula, …
 • Editar una revista pròpia per divulgar i promocionar el conjunt de tots els clubsi entitats col.laboradores, i també per donar informació general i particular del món dels càmping: preus, legislació, ofertes, manteniment, …
 • Continuar amb la col.laboració amb el Consorci de Normalització Lingüística per prosseguir l’estudi de la normalització, i quan convigui el disseny i l’edició dels cartells o fulletons, amb tots aquells mots i aparells relacionats amb el càmping. Edició de cartells complementaris al que ja s’ha editat de la caravana i el diccionari.
 • Promoure el respecte pel medi ambient i participar en tots aquells projectes d’àmbit Nacional i Internacional que tinguin com a objectiu la protecció del medi natural.

Amb tots aquests objectius i els compromisos que dia a dia la Federació va adquirint, esperem que, en un futur no massa llunyà, l’activitat que volem promocionar serveixi per ajudar a aconseguir una societat més justa, equilibrada i tolerant. Ens sembla que l’amor a la natura, la promoció de l’esperit col.lectiu i el foment d’activitats a l’aire lliure, pot afavorir l’assoliment d’aquest gran objectiu que a tots ens interessa perquè d’ell en depèn el futur dels nostres fills.