Règim intern

Membres associats

Formaran la F.C.C.C. com socis constituents tots aquells Clubs, Societats, Agrupacions i Associacions de Catalunya, que es dediquin com a activitat bàsica a l’acampada en tenda, convertible, caravana, autocaravana o similar i que acceptin els estatuts d’aquesta Federació.

Podran formar part de la F.C.C.C. com a socis adherents, les Seccions d’Acampada d’altres Associacions, Clubs o Societats d’un altre tipus de Catalunya. Aquests no podran formar part del Consell Directiu, tindran veu en les Assemblees però no vot.

Cada membre associat està obligat a comunicar a la F.C.C.C. qualsevol modificació dels seus estatuts després de ser legalitzada.

 

Acampades Nacionals de Catalunya

El club que organitzi l’Acampada Nacional posarà en coneixement de la Federació sis mesos abans el lloc i l’esbós general del programa d’activitats per poder fer un memoràndum per la subvenció a Diputació.

S’informarà als clubs amb temps suficient a fi de que els socis puguin programar-se l’assistència a la mateixa com a mínim dos mesos abans, així com un plànol-guia d’arribada al lloc d’acampada o a la situació del lloc.

La Federació s’encarregarà de fer-ho saber als estaments oficials i d’enviar les corresponents invitacions a les persones adients seguint les normes d’un protocol previament confeccionat. El comité organitzador, en contacte amb la Federació , comunicarà tots els tràmits que es van fent per una bona coordinació dels mateixos.

Al programa, cartell, etc. informant de l’acampada hi figurarà, com a mínim:

 • L’anagrama de la Federació.
 • L’anagrama del club organitzador.
 • El segell de la Generalitat (Conselleria de Consum, Comerç i Turisme).
 • L’anagrama de la Diputació.
 • Sponsor, si cal.

En l’acampada hi figuraran les banderes de tots els clubs, la senyera, la de la Federació i la de l’Ajuntament del municipi que acull l’acampada (aquesta última si s’escau).

La Federació s’encarregarà en nom de tots de donar als organitzadors un obsequi o record.

Els clubs donaran a la Federació estadístiques d’assistència a l’acampada, detallant si és possible: assistents, instal·lacions per Club, etc.

 

Acampades Internacionals
La Federació gestionarà l’assistència a les acampades Internacionals de tots els membres associats.

 

Saló Internacional del Caravaning
Pels dies del Saló Internacional del Caravaning la F.C.C.C. confeccionarà un planning de membres dels clubs a fi i efecte perquè cada dia hi hagi una persona o un membre que acompanyi a la persona que normalment té cura de l’estand.

 

Guies de càmping
Les guies es vendran exclusivament a l’estand de la Federació durant la celebració del Saló. Es procurarà també que les llibreries importants de les ciutats on hi hagi les seus dels clubs tinguin la nostra guia. Es vendrà al preu de venda al públic menys un 30%.

 

Secretaria
Abans d’acabar l’any, s’informarà a la Federació dels canvis d’adreces, núms de telèfon, fax, etc… per tal que la informació sigui correcta.

 

Loteria
La Federació no farà loteria de Nadal, però sí l’extraordinària de “Los Niños de San Ildefonso” del mes de Juliol. 10 dies abans del sorteig s’ingressaran al compte de la Federació els diners motiu de la venda de les butlletes i la informació de la quantitat venuda.

Acampades no oficials i Acampades Interclubs
Els records o agraiments d’assistència en actes diversos els farà la Federació en nom de tots els clubs.

Banderes
A les acampades No oficials (Cargol, Bolet, Matança del porc, etc…) hi figuraran únicament la senyera, la de la Federació i la del club organitzador.

 

Carnets Internacionals
Durant el mes setembre es demanarà la quantitat necessària de carnets per club i es faran efectius abans de final d’any.

 

Assemblea ordinària o extraordinària
Es celebrarà entre els mesos de Gener , Febrer i Març ALS LOCALS DE LA FEDERACIÓ. Hi podran assistir fins a 6 membres per club amb un sol portaveu.

 

Col.laboració Inter-Clubs

Es mantindran els criteris i les pautes que en el seu dia es varen signar amb document apart:

Document signat el 8 d’abril de 2000

 1. Facil·litar l’assistència dels socis que ho demanin a les acampades que els són pròpies.
 2. Aquesta participació estarà condicionada a la disponibilitat de places en el moment de la demanda.
 3. Als socis que vulguin assistir a una acampada no organitzada pel seu club, faran la sol·licitud a la seva entitat.
 4. L’entitat sol·licitada farà les gestions oportunes per tal d’incorporar al soci (o socis) a dita acampada.
 5. Els tràmits burocràtics es faran sempre entre els clubs, mai de soci a club directament.
 6. Els clubs sota-signats assoleixen la responsabilitat de complir els compromisos abans esmentats.


Consells Directius

Tindran lloc tres vegades a l’any (preferentment en Dissabte), deixant lliures juliol i agost.

15 dies abans s’enviarà l’ordre del dia.

Els membres del Consell Directiu han de defensar els interessos generals de la F.C.C.C. i no només els interessos de la seva associació o Club.

Per tal de que la persona que assisteixi en representació del seu club com a membre del Consell Directiu pugui ocupar-se plenament dels temes de la Federació, no és necessari que formi part de la Junta del seu Club. Pot ser preferentment un soci que compti amb la confiança del seu President i que disposi de temps.

Els membres del consell que tinguin algun punt a tractar que no figuri en l’ordre del dia, ho comunicaran a la Federació per tal d’afegir-li.

La No assistència al consell per part d’un membre del mateix, es comunicarà per escrit o per fax a la Federació.

Els temes tractats dintre el consell es mantindran amb la suficient discreció i prudència, per tal de no crear situacions confuses que puguin portar a falses interpretacions.

L’aprovació o desestimació dels punts tractats es decidirà mitjançant votació personal (no de cap altra manera).

Cada membre associat constituent de la F.C.C.C. comptarà amb un vot sigui quin sigui el seu nombre d’associats.

En qualsevol altre punt no reflectit en aquest règim intern s’aplicaran els estatuts vigents d’aquesta Federació.